ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

        від «26» листопада  2015 р. №6

 

РЕГЛАМЕНТ роботи Мукачівської районної

ради VІІ скликання

 

Розділ І. Загальні положення

            Мукачівська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, у межах повноважень, визначених чиним законодавством, а також повноважень, переданих Раді сільськими, селищними радами району.

Стаття 1. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Кон­ституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;

- державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 2. Регламент роботи районної ради (далі - Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання районною радою, який передбачає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, функції органів районної ради, депутатів та посадових осіб ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради.

Стаття 3. Гласність в роботі ради:

1. Засідання ради, її президії, постійних комісій та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

     1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

     2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

     3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

     1) доведенням до відома громадськості інформації про скликання сесії та основні питання порядку денного;

     2) можливістю трансляції її засідань засобами масової інформації;

     3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі або офіційному сайті районної ради http://mukrayrada.org.ua/;

     4) висвітленням інформації на офіційному сайті районної ради http://mukrayrada.org.ua/;

5) наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради.

5. Представники засобів масової інформації акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, через подання керівництву ради відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі "закритого засідання".

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада може позбавити його акредитації на визначений термін процедурним рішенням.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, для яких  визначаються місця за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, працівник виконавчого апарату ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань, окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності до ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ ІІ. Організація роботи  районної ради

            Стаття 6. Планування роботи районної ради.

6.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік.

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів, та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

6.2. Проект орієнтовного плану  роботи районної ради  розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

6.4. В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включаються питання:

- контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень районної ради;

- звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу по виконанню делегованих радою повноважень.

6.5. Організація виконання орієнтовного плану  покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

6.6. На основі орієнтовного плану президія та виконавчий апарат районної ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових  сесій районної ради. Плани затверджуються головою районної ради або його заступником.

Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням сесій районної ради.

6.7. Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені – на поточний квартал і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням районної ради, голови ради, його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

До плану роботи  комісії питання включається  після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

6.8. Порядок розгляду запитів на інформацію

Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се­ред значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрун­туванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій районної ради.

7.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань  ради, а також засідань постійних комісій.

7.2. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – депутатів, представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Регламенту.

7.3.Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради у випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради;

 - якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 7.4 ст. 7;

 - якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

7.4. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

7.5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 7.3 статті 7, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 7.4 ст. 7, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

7.6. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

7.7. У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.

7.8. Сесія районної ради може складатися із декількох пленарних засідань. Рішення про проведення пленарних засідань приймаються головуючим на сесії і доводиться до відома депутатів. Черговість та час проведення пленарних засідань визначаються розпорядженням голови районної ради. Такі засідання проводяться в межах строків, передбачених п. 7.6 цього регламенту

7.9. Засідання  постійної комісії ради скликається її головою, а в разі неможливості виконувати ним свої повноваження - його заступником.

7.10. Засідання постійної комісії ради скликається  в міру  необхідності, але не рідше термінів, визначених Положенням "Про постійні комісії районної ради". Цим Положенням регламентується і порядок ведення цих засідань.

Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.

8.1. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

8.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, управліннями районної державної адміністрації, іншими районними структурами, а на пленарному засіданні – лише депутатами районної ради.

8.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, котрі надійшли не від депутатів або постійних комісій районної ради, подаються голові ради супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи постійних комісій. До проекту рішення додається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення та бланк погодження із зазначенням ініціатора проекту та візами керівників усіх зацікавлених управлінь. Проекти рішень повинні бути юридично обгрунтованими.

8.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаються постійними комісіями та президією ради.

8.5. Депутат районної ради отримує у виконавчому апараті районної ради не пізніше, ніж за 1 (один) день до проведення засідання постійної комісії, матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проект рішення із обгрунтуванням головуючого на пленарному засіданні вноситься за рішенням ради у скорочений термін.

8.6. Зауваження та пропозиції депутатів до проектів рішень систематизуються у вигляді таблиці та надаються депутатам перед початком пленарного засідання.

8.7. До моменту включення проекту рішення до порядку денного проект може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного за рішенням районної ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.

8.8. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються  певних питань порядку денного чергової сесії, вносяться голові ради у письмовій формі не пізніше як за 1 день  до проведення засідання президії ради з питань порядку денного чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам  цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.

8.9. Скорочення термінів подання проектів рішень розглядається в кожному окремому випадку президією ради, а внесені на початку пленарного засідання -  радою з прийняттям окремого процедурного рішення.

8.10. В порядку денному визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

8.11. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих про­ектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та опри­люднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті - Закон).

Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо­дарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відсте- ження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійсню­ється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з пи­тань соціально-економічного розвитку, підприємництва та малого бізнесу (відповідальна постійна комісія) забез­печує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

Голова відповідної постійної комісії Ради доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради

            Стаття 9. Пленарні засідання розпочинається та завершується Державним гімном України.

 9.1. Ніхто не має права перешкоджати депутатам проводити сесії районної ради.

            Пленарне засідання районної ради є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Якщо з’ясується, що пленарне засідання  є неповноважним, то головуючий повинен припинити пленарне засідання. Якщо, після строку, визначеного головуючим для реєстрації, кількість  депутатів на пленарному засіданні все ж не відповідає вимогам щодо його повноважності (відсутність кворуму), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про його перенесення.

9.2. На пленарних засіданнях Ради за запрошенням голови або заступника голови Ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів.

При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи  залежно від питання, що обговорюється.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

9.3. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійній залі державною мовою.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

9.4. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова або заступник голови ради, а першу сесію ради відкриває і веде пленарне засідання голова районної територіальної виборчої комісії – до обрання голови районної ради.

9.5. У випадках, передбачених  цим Регламентом, пленарне засідання відкриває депутат, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, і який входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один із депутатів ради.

9.6. Відповідно до цього Регламенту  депутат ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні ради або може спізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову ради через виконавчий апарат ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини.  Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні.

9.7. Засвідчення особи депутата проводиться біля столу реєстрації за пред’явлення посвідчення.

9.8. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.

9.9. При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 9.8. Регламенту при прийнятті конкретного рішення, він може порушити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Якщо зазначену пропозицію  підтримає не менше 1/3 депутатів, головуючий доручає лічильній комісії встановити особисту присутність депутатів на пленарному засіданні.

Результати цієї процедури оформляються лічильною комісією письмово та за підписом голови лічильної комісії передаються головуючому.

9.10. Рішення, щодо якого не дотримана вимога особистого голосування депутата, вважається нечинним з моменту встановлення лічильною комісією факту зарахування голосу відсутнього на пленарному засіданні депутата (-ів) при голосуванні за це рішення.

            Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.

10.1.  Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених  депутатськими групами, фракціями, депутатами ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.

10.2. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.

10.3. Всі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення (в письмовій формі) ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат(ти) не знімає(ють) їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

10.4. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом(ами) рішення ради, якщо йдеться  про питання, які є невідкладними.

Рішення ради заноситься до протоколу.

10.5. Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання тільки за рішенням ради.

10.6. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів ради.

Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

10.7. Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити, запитання,  оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимоги депутата - автора запиту, яка до початку  пленарного засідання подана в письмовій формі до секретаріату сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатські запити.

10.8. Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях  ради відповідно до прийнятого порядку роботи;

- виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

- повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту  всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10.9. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує  промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

10.10. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого  на засіданні, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в цьому Регламенті.

10.11. Районна рада  проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до 17.00 години.

Після кожних 2 годин роботи сесії може оголошуватися перерва на 15 хвилин. При необхідності рада може встановити інший порядок роботи.

10.12. В будь-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

- стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

- стосовно перенесення пункту порядку денного;

- стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.

10.13. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису (після обрання секретаріату сесії).

10.14. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 20 хв.;

- співдоповідь - до 10 хв. кожна;

-запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 15 хв.;

- обговорення доповіді - до 15 хв.;

- виступ в обговоренні - до 5 хв.;

- повторний виступ - до 1 хв.;

- запитання - до 1 хв.;

- відповідь на запитання - до 1 хв.;

- репліка за порядком ведення - до 1 хв.;

- оголошення, звернення, репліки - до 1 хв.

За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжити зазначений час.

10.15. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

10.16. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 15 депутатів, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

10.17. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляються на термін не більш як 15 хвилин.

Подальше  продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

10.18. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі  та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

10.19. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох  виступів за проект і не більше двох виступів проти). 

Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.

11.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

11.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

11.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами на засіданнях постійних комісій та в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.

11.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

11.5. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

11.6. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

11.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

11.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.

12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Якщо в ході обговорення проекту рішення були висловлені зауваження і пропозиції, то запропонований проект рішення береться за основу. Після голосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому.

Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

12.2. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

- при обранні голови ради та заступника, звільнення їх з посад;

- при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- при внесенні до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

12.3. Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

12.4. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

12.5. Рішення ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Додатки до рішення підписує заступник голови ради, а в разі його відсутності - затверджуються цим же рішенням.

12.6. Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк  введення цих рішень у дію.

12.7. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності  Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.

12.8. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення через друковані та електронні засоби масової інформації. На звернення депутата працівники виконавчого апарату ради видають йому копії відповідних рішень чи розпорядчих документів посадових осіб ради. Ці ж документи видаються громадянам на їх вимогу відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у  місцевій (районній) газеті.  За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у згаданій газеті може бути оприлюднений лише текст самого рішенняь (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації роз­міщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

12.9. Внесення змін до рішень Ради:

За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених абз. 3 пункту 12.9 Регламенту.

Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.

Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у поряд­ку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

12.10. Скасування рішень Ради:

За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетен­ції, крім випадків, передбачених абз. 3 пункту 12.10 Регламенту.

Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Ра­дою рішень.

Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

12.11. Контроль за виконанням рішень Ради.

Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію Ради.

Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, пере­даються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або заступнику голови Ради.

            Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді.

Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соці­ально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обго­ворення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

Стаття 13.  Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

13.1. На засіданнях районної ради депутат повинен  не допускати образливих висловлювань, закликати до незаконних і насильницьких дій, не використовувати  у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі промовця, має право на репліку.

13.2. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Якщо промовець виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.

13.3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка   виголошена  після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

13.4. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають   викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо  це не пов'язано  із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

13.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 14. Протокол.

14.1. Засідання районної ради оформлюється протокольно. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат районної ради спільно з секретарем ради, який обирається на час проведення сесій з числа її депутатів. Районна рада може обрати секретаря з числа її депутатів на період роботи скликання, а в разі його відсутності, рада обирає секретаря того  пленарного засідання. Секретар працює в період роботи сесій на добровільних засадах.

14.2. Протокол  повинен повністю відображати хід пленарного засідання ради. Він повинен також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвища головуючого і тих, хто виступає на засіданні. До протоколу засідання районної ради додаються:

- прийняті рішення;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- повні результати голосування;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- список запрошених на сесію.

14.3. Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо.

14.4. Лічильна комісія.

При потребі, для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості не менше 5 депутатів.

Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, на кожному пленарному засіданні, на якому вини­кає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

- поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Районна рада може обрати на період скликання постійнодіючу лічильну комісію ради з числа її депутатів.

14.5. Бюлетень для таємного голосування.

Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку про­ведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються пред­ставником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відпові­дають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією.

Нові бюлетені виготов­ляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- з яких неможливо зясувати волевиявлення депутата ради;

До яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

            Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться пере голосування.

14.6. Процедура таємного голосування.

Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін або окремого спеціально відведеного приміщення для таємно­го голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщення) для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування, або у окремому спеціально відведеному приміщенні і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення відповідної позначки). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

14.7. Повторне таємне голосування.

У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

14.8. Підведення підсумків таємного голосування.

- підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

- результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

- про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

14.9. Наслідки порушення порядку таємного голосування

У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

Розділ ІV. Постійні комісії районної ради

             Стаття 15. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

            Стаття 16. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

             Стаття 17.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

            Стаття 18. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

            Стаття 19. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

            Стаття 20. Постійні комісії за дорученням ради, голови та заступника голови районної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

             Стаття 21. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

            Стаття 22. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

            Стаття 23. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

            Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

            Стаття 25. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

            Стаття 26. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови та заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

            Стаття 27. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням районної ради голова постійної комісії з питань бюджету  може працювати в раді на постійній основі.

            Стаття 28. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

            Стаття 29. Районна рада утворює постійні комісії:

- з питань бюджету;

- з питань промисловості, транспорту, торгівлі та підприємництва;

- з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів;

- з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту населення, праці та зайнятості;

- з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури,  спорту та національних меншин;

-  з питань законності, правопорядку, регламенту, інформаційної політики;

- з питань, розвитку села, інвестицій, туризму та екології, адміністративно-територіально устрою.

Розділ V. Депутатські групи і фракції районної ради

            Стаття 30. Депутати районної ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи та фракції за умови, що до складу депутатської групи входить не менше (5) п’яти депутатів, а до фракції не менше 3 (трьох) депутатів.

Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного розвитку, або за іншими ознаками.

            Стаття 31. Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією згідно з діючим законодавством.

            Стаття 32. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, його  заступник, депутати, які працюють в раді на постійній основі, не входять до складу жодної депутатської групи, фракції.

            Стаття 33. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень районної ради.

            Стаття 34. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована районною радою. Умовою її реєстрації є подання на ім'я голови районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи, фракції подається голові ради у міжсесійний період.

            Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

            Стаття 35. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

            Стаття 36. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову районної ради, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи   фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

            Стаття 37. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 30 Регламенту;

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

- після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію,  або строку повноважень районної  ради.

            Стаття 38. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях  ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, а також з іншими депутатами;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

            Стаття 39. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені районної ради.

            Стаття 40. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи

Розділ VІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради

            Стаття 41. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

            Стаття 42. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

            Стаття 43. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 44. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ VІІ. Депутат районної ради

            Стаття 45. Повноваження депутата районної ради  починаються з дня відкриття першої сесії районної ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною територіальною виборчою комісією та підписання присяги депутата, і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання.

Повноваження депутата районної ради, який обраний за списком партії замість вибулого, починаються після повідомлення виборчої комісії про його реєстрацію на черговому пленарному засіданні районної ради.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

            Стаття 46. Депутат представляє інтереси всіх територіальних громад району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

З метою рівноправного представлення інтересів мешканців всіх адміністративно-територіальних одиниць, співпраці з територіальними громадами сіл, селищ району у  вирішенні проблем соціально-економічного розвитку, депутат районної ради може бути закріплений за окремою територіальною громадою. При  цьому враховуються особисте бажання, місце проживання чи діяльності  депутата. Координація роботи щодо взаємодії депутатів районної ради з територіальними громадами  покладається на заступника голови районної ради.

Депутат підтримує постійний зв'язок з виборцями громади,  проводить депутатські прийоми, зустрічі, вивчає проблеми та сприяє їх вирішенню,  вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них профільну комісію а у виключних випадках районну раду. У   своїй роботі опирається на допомогу місцевих рад, громадськості, трудових  колективів та об'єднань громадян

            Стаття 47. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

            Стаття 48. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

            Стаття 49. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає пояснення з цього приводу комісії з питань регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до відповідної партії з пропозицією вжити до депутата заходи впливу у встановленому законом порядку.

            Стаття 50. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

            Стаття 51. Депутат районної ради може мати до помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

Також районною радою затверджується опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

            Стаття 52. Депутат районної ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів, чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради, підприємств, установ і організацій  незалежно від форм  власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради, у письмовій  чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Голова ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлені радою строки дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату, який  його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути  розглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати  інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4  присутніх на засіданні депутатів районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення  радою відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, районна рада може приймати і відповідне рішення.

Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснює виконавчий апарат районної ради відповідно до Регламенту роботи виконавчого апарату районної ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

            Стаття 53. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

            Стаття 54. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у районній раді та робити виписки, копіювання цих документів.

            Стаття 55. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами, цим Регламентом.

Розділ VІІІ. Голова районної ради

Повноваження голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.

          Стаття 56. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

            Стаття 57. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

         Стаття 58. Таємне голосування організовується лічильною комісією.

         Стаття 59. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Якщо, за результатами таємного голосування, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо, за результатами другого туру голосування, жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, оголошується перерва для консультацій і проводиться повторне голосування.

            Стаття 60. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

            Стаття 61. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

            Стаття 62. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою.

Стаття 63. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

            Стаття 64. Голова районної ради:

- скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

- забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та їх голів;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- організовує роботу президії ради;

- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого  самоврядування,  об'єднаннями громадян,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

- вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розділ ІХ. Заступник голови районної ради

            Стаття 65. Голова районної ради може мати заступника.

Порядок обрання заступника голови Ради.

Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у абзаці 2 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

Стаття 66. Повноваження заступника голови Ради.

Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.

За дорученням голови Ради його заступник:

- координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;

- організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

- представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

- звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;

- бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;

- готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;

- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

- організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апа­рату Ради.

Стаття 67. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов’язки.

Стаття 68. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повнова­жень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Стаття 69. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення по­вноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень за­ступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 70. У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або за­йматися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

 

Розділ Х. Президія районної ради

            Стаття 71. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, приймає рішення про включення до порядку денного питань про звіти голови районної ради та голови райдержадміністрації. Президія ради також може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 72. До складу президії ради входять голова ради, його заступник,  голови  постійних комісій  ради,  уповноважені  представники депутатських груп та фракцій.

Стаття 73. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Розділ ХІ. Виконавчий апарат районної ради

             Стаття 74. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

             Стаття 75. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її  органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, пресс-конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

            Стаття 76. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Стаття 77. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

            Стаття 78. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі положення про виконавчий апарат, яке затверджується розпорядженням голови ради.

Цей Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням районної ради.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

від "25" листопада  2010 р. № 7

РЕГЛАМЕНТ роботи Мукачівської районної  ради VІ скликання

 

Розділ І. Загальні положення

       Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селищ Мукачівського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами.

 

Стаття 1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент роботи районної ради (далі - Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання районною радою, який передбачає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, функції органів районної ради, депутатів та посадових осіб ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради.

Стаття 3. Гласність в роботі ради:

1. Засідання ради, її президії, постійних комісій та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

     1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

     2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

     3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

     1) доведенням до відома громадськості інформації про скликання сесії та основні питання порядку денного;

     2) можливістю трансляції її засідань засобами масової інформації;

     3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

     4) наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради.

5. Представники засобів масової інформації акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, через подання керівництву ради відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі "закритого засідання".

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада може позбавити його акредитації на визначений термін процедурним рішенням.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, для яких  визначаються місця за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, працівник виконавчого апарату ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань, окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності до ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Розділ ІІ. Організація роботи  районної ради

            Стаття 6. Планування роботи районної ради.

6.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік.

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів, та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

6.2. Проект орієнтовного плану  роботи районної ради  розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

6.4. В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включаються питання:

- контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень районної ради;

- звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу по виконанню делегованих радою повноважень.

6.5. Організація виконання орієнтовного плану  покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

6.6. На основі орієнтовного плану президія та виконавчий апарат районної ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових  сесій районної ради. Плани затверджуються головою районної ради або його заступником.

Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням сесій районної ради.

6.7. Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені – на поточний квартал і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням районної ради, голови ради, його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

До плану роботи  комісії питання включається  після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

 

Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій районної ради.

7.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань  ради, а також засідань постійних комісій.

7.2. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – депутатів, представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Регламенту.

7.3.Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради у випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради;

 - якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 4 ст. 7;

 - якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

7.4. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради..

7.5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 статті 7, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 4 ст. 7, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

7.6. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

7.7. У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.

7.8. Сесія районної ради може складатися із декількох пленарних засідань. Рішення про проведення пленарних засідань приймаються головуючим на сесії і доводиться до відома депутатів. Черговість та час проведення пленарних засідань визначаються розпорядженням голови районної ради. Такі засідання проводяться в межах строків, передбачених п. 7.6 цього регламенту

7.9. Засідання  постійної комісії ради скликається її головою, а в разі неможливості виконувати ним свої повноваження - його заступником.

7.10. Засідання постійної комісії ради скликається  в міру  необхідності, але не рідше термінів, визначених Положенням "Про  постійні комісії районної ради". Цим Положенням регламентується і порядок ведення цих засідань.

 

Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.

8.1. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

8.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, управліннями районної державної адміністрації, іншими районними структурами, а на пленарному засіданні – лише депутатами районної ради.

8.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, котрі надійшли не від депутатів або постійних комісій районної ради, подаються голові ради супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи постійних комісій. До проекту рішення додається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення та бланк погодження із зазначенням ініціатора проекту та візами керівників усіх зацікавлених управлінь. Проекти рішень повинні бути юридично обгрунтованими.

8.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаються постійними комісіями та президією ради.

8.5. Депутат районної ради отримує у виконавчому апараті районної ради не пізніше, ніж за 3 дні до проведення засідання постійної комісії, матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проект рішення із обгрунтуванням головуючого на пленарному засіданні вноситься за рішенням ради у скорочений термін.

8.6. Зауваження та пропозиції депутатів до проектів рішень систематизуються у вигляді таблиці та надаються депутатам перед початком пленарного засідання.

8.7. До моменту включення проекту рішення до порядку денного проект може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного за рішенням районної ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.

8.8. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються  певних питань порядку денного чергової сесії, вносяться голові ради у письмовій формі не пізніше як за 1 день  до проведення засідання президії ради з питань порядку денного чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам  цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.

8.9. Скорочення термінів подання проектів рішень розглядається в кожному окремому випадку президією ради, а внесені на початку пленарного засідання -  радою з прийняттям окремого процедурного рішення.

8.10. В порядку денному визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

 

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради

 Стаття 9. Відкриття пленарного засідання.

9.1. Ніхто не має права перешкоджати депутатам проводити сесії районної ради.

            Пленарне засідання районної ради є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Якщо з’ясується, що пленарне засідання  є неповноважним, то головуючий повинен припинити пленарне засідання. Якщо, після строку, визначеного головуючим для реєстрації, кількість  депутатів на пленарному засіданні все ж не відповідає вимогам щодо його повноважності (відсутність кворуму), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про його перенесення.

9.2. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України, голова районної державної адміністрації, його заступники, прокурор району, голова суду, начальник міськрайонного управління юстиції, голови сільських та селищних рад, начальник Мукачівського РВ УМВС, начальник Мукачівської ОДПІ, начальник УСБУ, начальник МНС, воєнком, начальник КРУ, начальник УДК, начальник управління пенсійного фонду в Мукачівському районі. Вищі посадові особи держави, голова районної державної адміністрації на пленарних засіданнях ради займають місце ліворуч від головуючого.

При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи  залежно від питання, що обговорюється.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

9.3. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійній залі державною мовою.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

9.4. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова або заступник голови ради, а першу сесію ради відкриває  і веде пленарне засідання голова районної територіальної виборчої комісії – до обрання голови районної ради.

9.5. У випадках, передбачених  цим Регламентом, пленарне засідання відкриває депутат, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія , і який входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один із депутатів ради.

9.6. Відповідно до цього Регламенту  депутат ради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні ради або може спізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову ради через виконавчий апарат ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини.  Про намір достроково покинути пленарне засідання  депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні через секретаріат сесії.

9.7. Засвідчення особи депутата проводиться біля столу реєстрації за пред’явлення посвідчення.

9.8. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.

9.9. При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 9.8. Регламенту при прийнятті конкретного рішення, він може порушити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Якщо зазначену пропозицію  підтримає не менше 1/3 депутатів, головуючий доручає лічильній комісії встановити особисту присутність депутатів на пленарному засіданні.

Результати цієї процедури оформляються лічильною комісією письмово та за підписом голови лічильної комісії передаються до секретаріату сесії.

9.10. Рішення, щодо якого не дотримана вимога особистого голосування депутата, вважається нечинним з моменту встановлення лічильною комісією факту зарахування голосу відсутнього на пленарному засіданні депутата (-ів) при голосуванні за це рішення.

Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.

10.1.  Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених  депутатськими групами, фракціями, депутатами ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.

10.2. На пленарних засіданнях районною радою утворюється секретаріат сесії у складі 3-х депутатів.

До обов’язків секретаріату входить:

- контроль за реєстрацією депутатів і запрошених;

- реєстрація записок депутатів і запрошених з проханням про виступ у порядку їх надходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;

- облік виступаючих, контроль за роботою технічних засобів;

- перевірка тексту протоколів сесії (у разі потреби);

- реєстрація заяв, пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комісій під час засідання та, при необхідності, їх розповсюдження;

- опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпраця із засобами масової інформації.

10.3. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.

10.4. Всі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення (в письмовій формі) ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом(ами) рішення ради, якщо йдеться  про питання, які є невідкладними.

Рішення ради заноситься до протоколу.

10.5. Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання тільки за рішенням ради.

10.6. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів ради.

Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

10.7. Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити, запитання,  оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимоги депутата - автора запиту, яка до початку  пленарного засідання подана в письмовій формі до секретаріату сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатські запити.

10.8. Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях  ради відповідно до прийнятого порядку роботи;

- виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

- повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту  всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10.9. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує  промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

10.10. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого  на засіданні, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в цьому Регламенті.

10.11. Районна рада  проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до 17.00 години.

Після кожних 2 годин роботи сесії може оголошуватися перерва на 15 хвилин. При необхідності рада може встановити інший порядок роботи.

10.12. В будь-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

- стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

- стосовно перенесення пункту порядку денного;

- стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.

10.13. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису (після обрання секретаріату сесії).

10.14. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 20 хв.;

- співдоповідь - до 10 хв. кожна;

-запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 15 хв.;

- обговорення доповіді - до 15 хв.;

- виступ в обговоренні - до 5 хв.;

- повторний виступ - до 1 хв.;

- запитання - до 1 хв.;

- відповідь на запитання - до 1 хв.;

- репліка за порядком ведення - до 1 хв.;

- оголошення, звернення, репліки - до 1 хв.

За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжити зазначений час.

10.15. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

10.16. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 15 депутатів, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

10.17. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляються на термін не більш як 15 хвилин.

Подальше  продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

10.18. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі  та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

10.19. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох  виступів за проект і не більше двох виступів проти). 

Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.

11.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

11.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

11.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами на засіданнях постійних комісій та в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.

11.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

11.5. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

11.6. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

11.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

11.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

      Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.

12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Якщо в ході обговорення проекту рішення були висловлені зауваження і пропозиції, то запропонований проект рішення береться за основу. Після голосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому.

Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

12.2. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

- при обранні голови ради та заступника, звільнення їх з посад;

- при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- при внесенні до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

12.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або  при проведенні таємного голосування – у відведеному для цього місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

При потребі, для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості не менше 5 депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються районною радою простим голосуванням.

Районна рада може обрати на період скликання постійнодіючу лічильну комісію ради з числа її депутатів

12.4. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

12.5. Рішення ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Додатки до рішення підписує заступник голови ради, а в разі його відсутності – затверджуються цим же рішенням.

12.6. Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк  введення цих рішень у дію.

12.7. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності  Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.

12.8. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення через друковані та електронні засоби масової інформації. На звернення депутата працівники виконавчого апарату ради видають йому копії відповідних рішень чи розпорядчих документів посадових осіб ради. Ці ж документи видаються громадянам на їх вимогу відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 13.  Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

13.1. На засіданнях районної ради депутат повинен  не допускати образливих висловлювань, не використовувати  у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі оратора, має право на репліку.

13.2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.

13.3. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка   виголошена  після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

13.4. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають   викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо  це не пов'язано  із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

13.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 14. Протокол.

Засідання районної ради оформлюється протокольно. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат районної ради спільно з секретарем ради, який обирається на час проведення сесій з числа її депутатів. Районна рада може обрати секретаря з числа її депутатів на період роботи скликання. Секретар працює в період роботи сесій на добровільних засадах.

Протокол  повинен повністю відображати хід пленарного засідання ради. Він повинен також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвища головуючого і тих, хто виступає на засіданні. До протоколу засідання районної ради додаються:

- прийняті рішення;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- повні результати голосування;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- список запрошених на сесію.

Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо.

 

Розділ ІV. Постійні комісії районної ради

      Стаття 15. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

     Стаття 16. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

     Стаття 17.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

     Стаття 18. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

     Стаття 19. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

     Стаття 20. Постійні комісії за дорученням ради, голови та заступника голови районної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

     Стаття 21. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

     Стаття 22. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

     Стаття 23. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

     Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

     Стаття 25. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

     Стаття 26. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови та заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

     Стаття 27. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням районної ради голова постійної комісії з питань бюджету  може працювати в раді на постійній основі.

     Стаття 28. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

     Стаття 29. Районна рада утворює постійні комісії:

-          з питань бюджету;

-          з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, розвитку села, територіального та земельного устрою;

-          з питань освіти, науки, культури, духовності;

-           молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин;

-          з питань регламенту, депутатської етики, інформаційної політики та адміністративно-територіального устрою;

-          з питань охорони здоров’я, материнства;

-           соціального захисту населення, питань праці та зайнятості; 

-          з питань промисловості, транспорту, торгівлі і підприємництва, управління майном та приватизації;

-          з питань законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян;

-          з питань інвестицій, туризму, рекреації, екології та виробничої інфраструктури на селі;

 

Розділ V. Депутатські групи і фракції районної ради

 

     Стаття 30. Депутати районної ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи та фракції за умови, що до складу депутатської групи входить не менше (3) трьох депутатів, а до фракції не менше (8) восьми депутатів.

Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного розвитку, або за іншими ознаками.

     Стаття 31. Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією згідно з діючим законодавством.

     Стаття 32. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, його  заступник, депутати, які працюють в раді на постійній основі, не входять до складу жодної депутатської групи, фракції.

     Стаття 33. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень районної ради.

     Стаття 34. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована районною радою. Умовою її реєстрації є подання на ім'я голови районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи, фракції подається голові ради у міжсесійний період.

      Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

     Стаття 35. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

     Стаття 36. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову районної ради, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи   фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

    Стаття 37. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 30 Регламенту;

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

- після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію,  або строку повноважень районної  ради.

     Стаття 38. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях  ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, а також з іншими депутатами;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

     Стаття 39. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені районної ради.

     Стаття 40. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи

   

Розділ VІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради

     Стаття 41. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

     Стаття 42. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

     Стаття 43. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

     Стаття 44. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ VІІ. Депутат районної ради

     Стаття 45. Повноваження депутата районної ради  починаються з дня відкриття першої сесії районної ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією та підписання присяги депутата, і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання.

Повноваження депутата районної ради, який обраний за списком партії замість вибулого, починаються після повідомлення виборчої комісії про його реєстрацію на черговому пленарному засіданні районної ради.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

            Стаття 46. Депутат представляє інтереси всіх територіальних громад району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

З метою рівноправного представлення інтересів мешканців всіх адміністративно-територіальних одиниць, співпраці з територіальними громадами сіл, селищ району у  вирішенні проблем соціально-економічного розвитку, депутат районної ради може бути закріплений за окремою територіальною громадою. При  цьому враховуються особисте бажання, місце проживання чи діяльності  депутата. Координація роботи щодо взаємодії депутатів районної ради з територіальними громадами  покладається на заступника голови районної ради.

Депутат підтримує постійний зв'язок з виборцями громади,  проводить депутатські прийоми, зустрічі, вивчає проблеми та сприяє їх вирішенню,  вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них профільну комісію а у виключних випадках районну раду. У   своїй роботі опирається на допомогу місцевих рад, громадськості, трудових  колективів та об'єднань громадян

            Стаття 47. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

            Стаття 48. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

            Стаття 49. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає пояснення з цього приводу комісії з питань регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до відповідної партії з пропозицією вжити до депутата заходи впливу у встановленому законом порядку.

            Стаття 50. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

            Стаття 51. Депутат районної ради може мати до помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

Також районною радою затверджується опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

     Стаття 52. Депутат районної ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів, чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради, підприємств, установ і організацій  незалежно від форм  власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради, у письмовій  чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Голова ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у 15-денний строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату, який  його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути  розглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати  інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4  присутніх на засіданні депутатів районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення  радою відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, районна рада може приймати і відповідне рішення.

Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснює виконавчий апарат районної ради відповідно до Регламенту роботи виконавчого апарату районної ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

            Стаття 53. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

            Стаття 54. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у районній раді та робити виписки, копіювання цих документів.

            Стаття 55. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами, цим Регламентом.

 

Розділ VІІІ. Голова районної ради

            Стаття 56. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

            Стаття 57. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

            Стаття 58. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною з числа депутатів.

Бюлетені, в яких після голосування залишено більше одного кандидата, вважаються недійсними.

            Стаття 59. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів. Якщо, за результатами таємного голосування, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо, за результатами другого туру голосування, жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, оголошується перерва для консультацій і проводиться повторне голосування.

            Стаття 60. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

            Стаття 61. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім партійної, викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

            Стаття 62. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

            Стаття 63. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

     Стаття 64. Голова районної ради:

- скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

- забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та їх голів;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- організовує роботу президії ради;

- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого  самоврядування,  об'єднаннями громадян,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

- вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Розділ ІХ. Заступник голови районної ради

            Стаття 65. Голова районної ради може мати заступника. Заступник голови районної ради обираються радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо голови ради.

     Стаття 66. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення заступника може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

     Стаття 67. Заступник голови ради, в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради.

     Стаття 68. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

     Стаття 69. Пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

     Стаття 70. Обраними заступником голови районної ради вважається кандидат, що за результатами таємного голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів.

В разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова районної ради вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

 

Розділ Х. Президія районної ради

     Стаття 71. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, приймає рішення про включення до порядку денного питань про звіти голови районної ради та голови райдержадміністрації. Президія ради також може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

     Стаття 72. До складу президії ради входять голова ради, його заступник,  голови  постійних комісій  ради,  уповноважені  представники депутатських  фракцій.

     Стаття 73. Президія ради попередньо погоджує перелік питань, які виносяться на пленарні засідання сесії ради та може приймати рішення     Стаття 74. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Розділ ХІ. Виконавчий апарат районної ради

      Стаття 74. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

     Стаття 75. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її  органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, прес – конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

     Стаття 76. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

     Стаття 77. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

     Стаття 78. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі положення про виконавчий апарат, яке затверджується розпорядженням голови ради.

Цей Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням районної ради.